VERSLAG: OUDLE PJ & JH GREYLING – 09 NOVEMBER 2017

 

VAN:  OUDL. PJ GREYLING

            OUDL. JH GREYLING

AAN:   DIE BESTUURSKOMITEE GHG

             ONAFHANLIKE GEMEENTE OTTOSDAL (SKRIBA)

             ONAFHANLIKE GEMEENTE OSHAKATI (SKRIBA)

             AD-HOC KOMITEE LEDE

 

IS:       AD HOC KOMITEE VERGADERING GEHOU OP 03 NOVEMBER 2017

Ons, die ondergetekendes Oudl. PJ Greyling en Oudl. JH Greyling wens om in lig van bogemelde vergadering die volgende op rekord te plaas:

 1. Dat daar op 14 Oktober 2017 kennis gegee is dat die eerste vergadering van hierdie komitee op 03 November 2017 om 16h00 sal plaasvind. Ons is ook meegedeel dat die sameroeper ‘n paar ander name tot die komitee gevoeg het. Die  sameroeper het verduidelik dat die vergadering die bevoegdheid aan die komitee gegee het om ander mense te betrek;

 1. Die Agenda vir die vergadering was soos volg saamgestel:

Ad Hoc komitee

Komstitueringsvergadering

November 2018 aanvangstyd 16:00

 1. Opening – Dr J Otto
 2. Verwelkoming – Dr J Otto
 3. Verkiesing van Voorsitter en Sekretaris
 4. Eerste verkennende gesprek en werkswyse
 5. Kontraksluiting
 6. Gesprek oor sake verwys
 7. Werksindeling
 8. Verdaging

 1. Dat Oudl. PJ Greyling nie oor die vergaderingstyd geraadpleeg is nie en by drie geleenthede versoek het dat die vergadering ‘n uur of twee aangeskuif word sodat dit nie vir hom nodig sal wees om ‘n dag se fooi af te staan nie en dat hy nog steeds die vergadering sou kon bywoon. Hierdie versoek is volstrek geweier met die verskoning dat die “lokaal reeds bespreek is en dat die vergadering om 18h00 nie met die eerste vergadering klaar sal wees nie”. Die vergadering het by die Advokatekamers plaasgevind

 1. In die lig van hierdie mededeling het Oudl. PJ Greyling sy verpligtinge op 03 November 2017 aan ander kollegas oorgedra ten einde te verseker dat hy die vergadering betyds kan bywoon;

 1. Dat Oudl. PJ Greyling by die vergadering beswaar gemaak het teen die koöptering van persone aangesien die bevoegdheid by die komitee lê nie nie by die sameroeper nie. Die sameroeper het op daardie stadium die vergadering meegedeel dat die koöptering deur die Bestuurskomitee geskied het. Die het in elk geval ook nie die bevoegdheid nie;

 1. ‘n Voorstel van Oudl. P.J. Greyling dat die komitee uitgebrei word om meer verteenwoordigend van die GHG te wees, is gemaak. Met die koöpterings wat plaasgevind het bestaan die komitee uit vyf predikante, drie ouderlinge en twee advokate. Laasgenoemde is deur dr. Otto gesien dat hulle die lidmate van die GHG – gemeentes verteenwoordig. Met die uitsondering van twee ouderlinge, is al die ander lede van die komitee afkomstig van gemeentes in Pretoria met een gemeente wat nie minder as vier verteenwoordigers op die komitee het nie. Die voorstel word nie aanvaar nie maar daar word aangedui dat daar gekoöpteer sal word soos wat kundigheid vereis word;

 1. Dat die verkennende gesprek op die agenda afgeskop is met dat die voorsitter aangedui het dat Oudl. Jan Greyling nie by magte was om die brief van 17 Oktober 2017 waarin hy ouderlinge van die gemeentes vra om kommentaar te lewer op die twee konstitusies wat hy tot sy skrywe aangeheg het, nie. Die voorsitter dring aan op ‘n verduideliking van Oudl. Jan Greyling. Oudl. Jan Greyling wys daarop dat die skrywe wat hy van Dr. Otto in reaksie op sy brief ontvang het, in wese neerkom op ‘n aanval op sy leer en lewe en dat hy dit na sy Ouderlingevergadering verwys het vir optrede. Hy stel dit dat hy nie bereid is om die aangeleentheid by hierdie komitee te bespreek nie;

 1. Die volgende salvo is afgevuur deur Br. R du Plessis, ‘n lidmaat van die Meyerspark gemeente en lid van die komitee. Dié aangedring het dat ons bedank as lede van ons onderskeie gemeentes te wete Ottosdal en Oshakati en wel om die volgende redes:

–      Ons beide lede van die Afrikanerbroederbond (sic) is;

–      Ons beide spioene van die NHKA is

–      Ons ten doel het om die GHG te breek;

–      Die Hervormde Gemeente van Oshakati nie ‘n lid van die GHG is nie en derhalwe is Oudl. Jan Greyling se verkiesing onwettig tot hierdie komitee en maak dit die komitee opsigself onwettig;

–      Oudl. Jan Greyling oneties optree;

 1. Dat ons geweier het om te bedank. Br. Du Plessis is dan uitgenooi om die kerklike weg te volg en die klagtes by ons onderskeie gemeentes aanhangig te maak. Al hierdie ligsinnige en ongegronde bewerings word ontken en Br. Du Plessis en sy medestanders is herhaaldelik genooi om dit te bewys;

 1. Dat ons in elk geval ooreenkomstig die kerklike weg ons onderskeie Kerkrade behoorlik ingelig het van die bewerings en dat dié gereed staan om die klagtes te ontvang. Ons vertrou dan dat die klagtes spoedig ontvang sal word;

 1. Du Plessis, synde die regsadviseur van die GHG het ook geweier om namens die GHG op te tree as ons lede van die GHG bly. Ons het natuurlik hierdie eis met minagting verwerp. Klaarblyklik uit frustrasie, het hy selfs die indruk geskep dat hy fisies met die kwessie wil omgaan.

 1. Dit word verder vermeld dat tydens hierdie proses nie een van die lerende ouderlinge teenwoordig, enige poging aangewend het om Br. Du  Plessis tereg te wys nie en aangedring dat hy die kerklike weg met sy bewerings en  bewyse volg nie. Trouens, die indruk is eerder geskep dat sy optrede hul goedkeuring wegdra.

 1. Dat dit verder aan die lig gekom het dat Dr. Otto, synde die voorsittter, voorafgaande die vergadering, JH Greyling se status as student by die APK Akademie (waar Dr. Otto tans deeltyds doseer) met Br. Du Plessis bespreek het. Br. Du Plessis het later die vertrek verlaat teruggekom en weer verlaat met die dreigement dat hy hom as regsadviseur ontrek.

 1. Dat die verkennende gesprek of dan “eerste vergadering” wat Ouderling PJ Greyling moes misloop, niks anders as ‘n voorafbeplande, klassieke NHKA uitdryf-aksievergadering was nie.

 1. Dat die komitee wat sy werklike opdrag betref geen vordering gemaak het nie. Daar het ‘n kwessie onstaan dat kerkbegrip deel van die gesprek moet wees waarmee ons ons vereenselwig het. Wat vir die ander nie aanvaarbaar was nie is dat ons onsself verbind het tot die besluit van die Bond soos geneem in Julie 2013 rondom teologie en die kerkregeringsisteem wat gevolg moet word. Dit is gestel dat indien ons nie in die verband sou konformeer nie, die res van die gesprek sinneloos sou wees. Die vergadering het dan doodgeloop;

 1. Dat ons voortgaan met ons werksaamhede soos vervat in die opdrag Bondsvergadering. Ons sal dan mettertyd idees en voorstelle sirkuleer aan gemeentes vir kommentaar voordat ‘n finale verslag uitgebring word. Ons herhaal weereens ons uitnodiging aan die ander lede van die komitee om met ons mee te werk ten einde ‘n regeerstelsel daar te stel wat die beginselbesluite wat in 2013 geneem is, ondersteun;

 1. Hierdie dokument dien as ‘n voorlopige verslag en word aan die GHG se bestuurskomitee en die betrokke gemeentes onder wie se toesig ons val gestuur. Die dokument is ook ter inligting aan al die lede van die Ad Hoc komitee gestuur.

 1. ‘n Klankopname van die vergadering bestaan en is in die besit van die voorsitter, Dr. J Otto. Hierdie skrywe verteenwoordig enkele momente uit ‘n uiters onaangename ervaring. Ons behou onsself die reg voor tot verdere kommentaar sodra die opname beskikbaar word. As ouderlinge is ons dan ook onder ‘n verpligting om toe te sien dat alles gepas en ordelik geskied. Ons sal dan in die verband die nodige mettertyd doen

OUDL. PJ GREYLING

OUDL. JH GREYLING

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s