BYLAAG III

Bondsvergadering: Junie 2013

Kostitutionering:

Tydens die konstituering van die vergadering het die voorsitter die volgende gestel:

“Die voorsitter wys die vergadering daaop dat daar geen nuwe kerk tydens hierdie vergadering gestig sal word nie. Die vergadering stel hulle ten doel om onderlinge samewerking tussen gemeentes te reël en te bevorder.

Die volgende twee punte word deur die voorsitter uitgelig as noodsaaklik vir deelname aan die Bondsvergadering:

 • Onderskrywing van die belydenisskrifte
 • Die aanvaarding van die volkskerkgedagte as ‘n werkbare wyse om die Evangelie te verkondig”

Die notule bevat geen aanduiding of hierdie stellings so aanvaar is al dan nie. Die besluite van die vergadering soos wat die vergadering gevorder het sal dan die bepalende duidelikheid daaroor moet verskaf.

 

Besluite: Bondsvergadering: 2013:

 • Die eerste besluit wat relevant is handel oor “KERKORDELIKE SAKE / INRIGTING / ORIËTASIE”(BEP: 11.1).

“BESKRYWINGSPUNT”

“‘n Komitee word aangewys om ‘n Kerkordevir die onafhanklke gemeentes saam te stel. Tot tyd en wyl dit afgehandel is. Laat ons ons lei deur die ordereëls van die huidige kerkorde van die NHKA as beginsels.

Besluit:

Die volgende amendament word daarby gevoeg:

“Ons aanvaar die beginsels van die perbiteraal-sinodale kerkregeerstelsel. Die Bybel, belydenisskrifte en kerkordelike reëlings bind ons as Bond aan mekaar.”

 • Onder dieselfde opskrif word ‘n verdere BEP (BEP 11.2) gestel wat soos volg lui:

“STRUKTUUR TUSSEN ONAFHANKLIKE GEMEENTES.”

“Onafhanklike gemeentes kom byeen in Bondsvergadering

Die enigste basis waarop ons staan, is die Woord en Belydenis.

In die middle van die onafhanklike gemeentes staan ‘n Raadgewende Komitee:

Hierdie komitee bedien die gementes van raad oor alle sake.

Hierdie komiteevergaderings maak gebruik van kundigheid uit die onafhanklike gemeentes of selfs breër.

Daarom kan die grootte van die komitee varieer:

Vooreeld …..

Kerkrade beskik oor die outonomiteit om die raad te aanvaar,of nie.

Hierdie Raadgewende komitee word periodiek deur die Bondsvergadering aangewys. Die komitee kan self by elke vergadering sy voorsitter en skrib aanwys.”

Besluit:

“Nie aanvaar nie (Verwys na Beskrywingspunt 13.2.2”)

 • ‘n Verdere BEP (Bep 13.2.2) verskyn in die notule onder die opskrif van: KERKSTRUKTUUR EN KERKINRIGTING”

“In ons huidige bestaan as onafhanklike gemeentes heers die teologiese siening dat elke gemeente ecclesia complete is. In kort verstaan ons daaronder dat Christus die Hoof van die Kerk is en dat ampsdraers in vergaderings byeenkom waardeur die gemeente regeer en gelie word. In ons geval is dit die gemeentelike vergadeing, naamlik die ouderling-, diaken- en kerkraadsvergadrings die primêre. Soos prof AD Pont dit stel:

“As gelet word op die struktuur van die kerk is die gemeente as’t ware so iets soos die voorste linnie van die kerk. Diè plek kerk en wêreld mekaar ontmoet, waardie gemeente as gemeenskap van gelowiges wat die taak het om die Evangelie in die wêreld in te dra en daar uit te leef, sy plek volstaan. Die ampsdraer in die gemeente se taak is om die gemeenskap van die gelowiges daar in die wêreld by te staan – volgensdie opdragte genoem in die aanhef van Ordereëls 3.

So gesien is die belangrikste vergadering in die kerk die vergadering van die ampte in die gemeente want hulle staan die gelowige by wat die getuies van Christus in die wêreld is. Die vegaderings is die ouderlingevergadering, die Diakensvergaderinge en die administratiewe Kerkvergadering. Saam met die predikant in en van die gemeentes, is hulled us diegene wat die voorhoede van die kerk in die wêreld moet bystaan.

Tog is die gees van totale independisme vreemd aan ons Bybel- en Kerkbegrip. Verdere bykommende vergaderings moet dus daar gestel word om die gemeentelike vergaderings van ampsdraers by te staan en te onderstreun. Hulle taak is, in die algemeen, om aan sekere sake aandag te gee wat ‘n Ouderlingevergadring nie alleen kan afhandel nie. Uit ons bekende herkoms was dit die ringsvergadering en die Algemene Kerkvergadering.”

Voorstel:

 • Die vergadering besluit op die Presbiteraal-Sinodale kerkregeerstelsel.
 • Naas die gemeentelike vergaderings, sal daar jaarliks ‘n sinodale vergadering byeenkom om gemeentes by te staan.
 • Tydens die vergadering sal ‘n voorsitter en skriba aangewys word vir die duur van die vergadering.
 • Komitees word aangewys om die besluitetydens hierdie vergadering geneem, aft e handel.
 • ‘n Bestuurskomitee/moderamen bestaande uit al die voorsitters van die onderskeie komitees sien toe dat al die opdragte afgehandel word, soos aan die komitees opgedra.

Die sekretaris van die Bestuurskomitee/Moderamen ontvang en hanteer alle korrespondensie in samewerking met die estuurskomitee en roep die volgende vergadering byeen.

Besluit:

Die beskrywingspunt word aanvaar met die volgende amendament:

Die Voorsitter van die vergadering is die predikant van die vereniging is die predikant van die gemeente waar die vegadering plaasvind en ‘n skriba sal aangewys word word vir die duur van die vergadering.

Komitees word aangewys om besluite tydens die vergadering geneem, af te handel.

‘n Bestuurskomitee bestaande uit al die voorsitters van die onderskeie komitees, sien toe dat al die opdragte uitgevoer afgehandel word soos aan die komitees opgedra.

‘n Sekretaris van die Bestuurskomitee wat tydens die vergadering aangewys word, ontvang en hanteer alle korrespondensie in samewerking met die Bestuurskomitee en roep die volgende vergadering byeen.”

 • In BEP 16.1, onder sake, “VERBAND MET ANDER KERKE” word onder die opskrif, “KOALISIE MET ANDER REFORMATORIESE KERKE” ‘n verdere beskrywingspunt gestel. Slegs die relevante gedeelte word hieraangehaal.

Die vergadering spreek hom positief uit ten gunste van ekumeniese bande gegrond op die Apostollicum, met ander woorde bande met ander kerke wat dieselfde belydenis as ons het. …………………….

Die Bond stem in tot ‘n derde vlak van kerkwees (2de vlak van ekumene) ekumeniese skakeling wat die vorm sal aanneem van ‘n koalisie van selfstandige kerke …..”

Besluit:

Nie aanvaar.

Die volgende amendament word aanvaar.

Prof AD Pont word versoek om tydens die volgende vergadering ‘n studiestuk voor te lê in verband met kerkwees en ekumene.”

 • ‘n Verdere BEP wat moontlik wat ondersoek moet word is ‘n bekrywingspunt wat handel oor “KERKLIKE GOEDERE”. Dit lees soos volg:

“DIE OPRIGTING VAN ‘N REGSPERSOON”

Die onafhanklike geementes deel op hierdie stadium ‘n bankrekening met ‘n algemene groep van die steedsHervormers. Dit is noodsaaklik dat ons ‘n eie rekening vestig, maar ook voorsiening maak vir die becoming van eiendom en ontvangs van moontlike erflatings.

Voorstel:

Die vergadering besluit om ‘n regspersoon te vestig in naam van die Konfessionele Bond van steedsHervormers (onafhanklike gemeentes).

Besluit:

Die voorstel word nie aanvaar nie.

Die volgende amenament word aanvaar.

Die Bondsvergadering benoem ‘n finansiëke komitee om besluite aangaande finansies te bestuur.

Die komitee ontvang en bestur alle erflatings, skenkings edm.

Die komitee kry opfdrag om ‘n bankrekening te vestig in die naam van die Geloofsbond van Hervormde gemeentes.

Alle wettige vereistes moet nagekom word.

Die finansiële komitee verder opdrag om met die bestuur van steedsHervormers gesprek te voer  oor die regeverdige verdeling van finansiës.

Die volgende persone word aangewys as Finansiële Komitee:

Dr. MA Botma

Ds. FNS Marias – Tekenregte

Oudl. Tom Greef – (Kassier) Tekenregte

Oudl Dirk Grobler – Tekenregte

Oudl Danie Domehl

 • Die laaste BEP wat relevant tot die opdrag mag wees verkyn onder die opskrif: FINANSIES EN BESTUUR” (BEP 19.5)

“1. Jesus Christus is Hoof en Heer van die Kerk en alles behoort aan Hom. Enige bestuur van finansies word gedoen met die besef da tons bloot rentmeesters is van wat aan ons toevertrou is. Die selfstandigheid van gemeentes se onafhanklikheid moet gerespekteer word. Elke gemeente is volledig kerk en het die reg om sonder inmenging van buite kerk te wees. Die Geloofsbond gemeentes onderneem om verantwoordelik te wees in die bestuur van finansies. Hierdie verantwoordelikhede sluit in:

 1. Deursigte bestuur van finansies
 2. Begroting-bepaalde bestuur
 3. Jaarlikse eksterne ouditering van alle boeke
 4. Ons is deel van die RSA en moet onderdanig bly aan die landswette wat betref administrasie en bestuur van finansies.
 • Selfstandige gemeentes het steeds gedeelde belange ten opsigte van sake soos opleiding, kommunikasie en kategese. Dit impliseer ‘n gedeelte van die administrasie vanuit ‘n sentrale kantoor. Hierdie sentrale kantoor. Hierdie sentrale kantoor sal:
 1. Ten dienste van die gemeentes bedryf word.
 2. Koste-effektief
 3. Klein wees met geen poging om ‘n struktuur te skep nie. Die klem by op dieselfde gemeentes se voortbestaan en daarom moet groot strukture en gesentrale besteding vermy word. Die administrasie kantoor (of persoon) moet tot hulp, en nie as las bestuur word.
 • ‘n Effektiewe sinodale begroting kan eers opgestel word na aanleiding van die behoeftes wat die Bond identifiseer het en eienaarskap voor aanvaar het.
 • Sinodale bekostiging moet nie per lidmaat bereken word nie, maar as persentasie van bruto inkomste van gemeentes.
 • Sinodale bekostiging sal bereken en bepaal word deur die afgevaardigdes wat met mandaat die vergadering bywoon.
 • ‘n Aanvanklike sinodale bestedingspersentasie van 3% van gemeentes se bruto inkomste word voorgestel.
 • Na afloop van die Bondsvergadering vind die begrotingsvergadering plaas.
 1. Die persone met mandaat by die begrotingsvergadering hoef nieKerkraadslede te wees nie. Voorkeur behoort gegee te word aan mense met finansiële kundigheid.
 2. Oor sake soos die finasiële ondersteuning van Opleiding byvoorbeeld, sal met elke gemeente ‘n skriftelike ooreenkoms aangegaan word.
 3. ….
 4. ….

Besluit:

Die beskrywingspunt word aanvaar.

Die volgende word inaggeneem:

Die Bond is ten gunste van ‘n administratiewe / sentrale kantoor.

Die Finansiële komitee kry opdrag om ‘n kostestruktuur vir ‘n administratiew kantoor daar te stel. Hierdie kostestruktuur sal aan die gemeentes voorgelê word vir insae en goedkeuring.

Die vergadering neem die beginselbesluit dat ‘n persentasie van gemeente se bruto inkomste aangewend sal word om nodige uitgawes te dek.

Gesamentlike kontraktuele verpligtinge

Die finansiële komitee kry opdrag om ‘n begroting saam te stel in samewerking met die verskeie verkose komitees om die opdragte aan hulle gestel uit te voer.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s